• Projekt: Dobra Szkoła

    •  

      

      

     Projekt: Dobra Szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca  

     W CKU Sopot i w ZSH Sopot realizowany jest projekt Gminy Miasta Sopotu, dofinansowany z Funduszy Europejskich: „DOBRA SZKOŁA = dobry zawód, atrakcyjna praca”.

     CEL GŁÓWNY PROJEKT:
     Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnialności absolwentów szkół w powiecie Sopot poprzez m.in. wzmocnienie atrakcyjności oferty szkół zawodowych, dostosowanie kompetencji zawodowych nauczycieli do wymogów dynamicznie zmieniającego się rynku pracy i usystematyzowanie współpracy szkół z pracodawcami i szkołami wyższymi.

     OBSZAR REALIZACJI: 
     Gmina Miasta Sopotu

     OKRES REALIZACJI: 
     15 grudnia 2016 r. – 14 października 2021 r.

     REALIZATORZY: 
     Beneficjentem projektu jest Gmina Miasta Sopotu, w imieniu której projekt realizuje Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sopocie. Projekt skierowany jest dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie.

     PLANOWANE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU m.in.:

     • 336 - liczba uczniów kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy
     • 23 - liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w Programie
     • 2 - liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS
     •  

     DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 


     1 432 743,00 zł (85%)
     Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 3.3. Edukacja zawodowa, poddziałanie 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej,  umowa nr RPPM.03.03.01-22-0009/16.

     Projekt „Dobra szkoła” jest częścią większego przedsięwzięcia, w skład którego wchodzi jeszcze inny projekt.

      

     Projekt: Dobra szkoła = dobry zawód, atrakcyjna praca Projekt: Remont, modernizacja i wyposażenie Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Wybrzeża w Sopocie oraz Zespołu Szkół Handlowych w Sopocie jako elementów regionalnej sieci szkolnictwa zawodowego
      Europejski Fundusz Społeczny  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
       Całkowita wartość przedsięwzięcia: 3 731 334,22 zł

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych w Sopocie
   • sekretariat@zstsopot.pl
   • 58 551 11 92
   • ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
    81-814 Sopot
    Poland
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie