• Deklaracja dostępności

   • Deklaracja dostępności Strona internetowa Zespołu Szkół Technicznych w Sopocie

    Zespół Szkół Technicznych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Zespołu Szkół Technicznych w Sopocie.

    • Data publikacji strony internetowej:
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

    Treści niedostępne

    • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych (filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
    • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst)

    Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

    • Deklarację sporządzono dnia: 2024-01-01
    • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

    Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sebastian Stecewicz.
    • E-mail: biuro@bachoo.net
    • Telefon: 508088333

    Każdy ma prawo:

    • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
    • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

    Żądanie musi zawierać:

    • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
    • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
    • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

    Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

    Skargi i odwołania

    Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

    • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Sopocie
    • Adres: ul. Wejherowska 1
    • E-mail: dyrsktor@zstsopot.pl
    • Telefon: 58 551 11 92

    Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

    Dostępność architektoniczna

    Dostępność korytarzy, schodów i wind.

     

    Korytarze i klatka schodowa są niedostępne dla osób z zewnątrz.

    ZST posiada windę dla niepełnosprawnych.

    Korytarze są monitorowane przez kamery.

     

    Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

     

    Na terenie ZST w Sopocie znajduje się jedno wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

    Wjazd na teren szkoły jest chroniony przez bramę automatyczną oraz system kamer.

     

    Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

     

    Na terenie ZST obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. Osoby korzystające z pomocy psów asystujących mają prawo wstępu wraz ze swoim towarzyszem.

     

    Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online. 

     

    Na terenie ZST w Sopocie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. Kontakt z osobami wymagającymi tłumacza, jeżeli byłby konieczny odbywa się za pomocą informacji przekazywanych pisemnie – kartki i długopis dostępne są u dyżurującego pracownika.

    Dostępność korytarzy, schodów i wind.

     

  • Kontakty

   • Zespół Szkół Technicznych w Sopocie
   • sekretariat@zstsopot.pl
   • 58 551 11 92
   • ul. Wejherowska 1
    81-814 Sopot
    81-814 Sopot
    Poland
 • Nasze media społecznościowe

 • Galeria zdjęć

   brak danych
  • Logowanie